Afwezig
Als uw kind niet op school komt, horen wij graag van u persoonlijk de reden hiervan. We verwachten daarom van ouders dat zij hun kind zelf ziek (af)melden voor 8.45 uur.  Op die manier krijgen wij de reden van afwezigheid beter in beeld.

Verlof
Als uw kind 4 jaar geworden is, mag het naar school. Dat verandert wanneer uw kind 5 jaar is. Dan is het namelijk leerplichtig en moet het naar school.
Voor ouders met kinderen van 5 jaar en ouder geldt dat er in principe geen extra verlof wordt verleend, tenzij er “gewichtige omstandigheden” zijn. Hieronder vallen: huwelijk van familieleden, begrafenissen, jubilea, verhuizing en ziekte of doktersbezoek. Bij ziekte en doktersbezoek kunt u dat met de groepsleerkracht regelen. In de overige gevallen moet u dit extra verlof schriftelijk aanvragen bij de locatieleider. U krijgt dan een schriftelijke reactie.

Voor heel veel zaken wordt dus geen vrij gegeven. Dat geldt met name voor:

  • een extra vakantie in voor- of naseizoen
  • een aantal dagen of een dagdeel vrij aansluitend aan een weekend of vakantie;  argumenten als “we willen voor de spits weg” of “moeite met reizen op zondag” vallen hier ook onder.

Een uitzondering kan gemaakt worden in het volgende geval:
Als een ouder, in welke vakantie dan ook, niet 2 weken op vakantie kan met zijn gezin (dit hoeft niet 2 weken aansluitend te zijn).
U wordt in dit geval verzocht een schriftelijke verklaring van uw werkgever te overleggen. (Deze regeling geldt alleen voor mensen werkzaam in seizoensarbeid).

Mocht u in één van de bovenstaande uitzonderingen vallen, dan dient u er rekening mee te houden dat er in de eerste 14 dagen van de nieuwe cursus (dus direct na de zomervakantie) geen vrij gegeven kan worden.

Ongeoorloofde afwezigheid wordt gemeld aan het regionaal bureau leerplicht. Tevens moet de directie eens per jaar een opgave doen van alle ongeoorloofde afwezigheid aan de inspectie van het basisonderwijs.